Actualité de l'acoustique

Gaat er in de praktijk voldoende aandacht naar goede akoestiek in gebouwen?

“Voorwaardevoor goede akoestiek is dat de uitvoering 100% correct wordt uitgevoerd" Dr Filip Verbandt, erkend geluid- en trillingsdeskundig.
Article écrit par
Edith Vervliet
June 14, 2019
Rubriek Facility – KMOinsider mei 2019

Gaater in de praktijk voldoende aandacht naar goede akoestiek in gebouwen?

 

“Voorwaardevoor goede akoestiek is dat de uitvoering 100% correct wordt uitgevoerd. Anderslevert de gekozen akoestische oplossing geen resultaat.” Dr. Ir. Filip jr.Verbandt, erkend geluid- en trillingsdeskundige, maakt KMOinsider duidelijk dat de wetenschap rond akoestische absorptie en geluidsoverdracht bijzonder complexis.

 

Goede akoestiek vereist de juiste aanpak

“Niemand trekt de toegevoegde waarde van een stabiliteitsingenieur in twijfel, maar bijheel wat – meestal kleinere – projecten komt er geen akoestisch ingenieurkijken. Nochtans is het advies van een akoestisch ingenieur zeer nuttig, maarakoestisch onderzoek is niet bij wet verplicht. Toch zijn de gevolgen van eenslechte akoestiek alom gekend”, stelt Dr. Ir. Filip jr. Verbandt. Hij weetwaarover hij spreekt. Verbandt is zaakvoerder van het gespecialiseerdadviesbureau in geluid en trillingen, EVA-International bvba uit Brugge, vice-presidentvan de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en Voorzitter van deexpertgroep ‘Akoestiek & Trillingen’ (AKOT) van de Koninklijke VlaamseIngenieursvereniging.

“De architect zou de bouwheer moeten wijzen op het belang van akoestiek. Want hoebeter een gebouw scoort op vlak van gezondheid, hoe makkelijker het is omhuurders aan te trekken. Op die manier zorgt akoestiek wel degelijk voor eenmeerwaarde.”

 

Verouderde normen voor akoestiek

Verbandt is van mening dat de overheid extra stappen zou kunnen zetten om de akoestiekte verbeteren.

“In tegenstelling tot Nederland en Frankrijk waar akoestischevereisten in gebouwen bij wet zijn vastgelegd, geldt in België alleen een vrijblijvende norm. De nieuwe norm voor woningen is klaar, de norm voor de scholen dateert van 2012, maar de norm voor rusthuizen, ziekenhuizen, burelen en hotels is zeer oud.De normering voor zorgcentra bestaat al van 1977. We zijn nu 42 jaar verder...Niet verwonderlijk dat die norm niet meer up-to-date is."
"Bovendien is de reglementeringterzake ook onvoldoende gekend. Dus is er meer controle nodig. Vergelijk hetmet te snel rijden op de snelweg: als je niet geflitst wordt, volgt er geensanctie.”

 

Inde horeca laat akoestiek vaak te wensen over

Dan zit je voor een romantisch etentje in een gezellig restaurant met een prachtigedesign, geweldige keuken, maar het gesprek wordt verstoord door allerleinevengeluiden.

“Voor de brandveiligheid moet er aan de inkomvan elke horecagelegenheid vermeld staan welke de maximum capaciteit is –hoeveel personen zich in het lokaal mogen bevinden – rekening houdend met het aantal vluchtwegen. Maar met het akoestisch welzijn van de horecabezoekers,houdt men weinig of geen rekening. De invoering van de nieuwe eenheid voor akoestiek,de ‘acoustic capacity’ die is uitgevonden door een Deense professor (Jens Holger Rindel), zou een goede zaak zijn. Dieeenheid meet de akoestische capaciteit van een ruimte en bepaalt hoeveel mensener maximum  aanwezig mogen zijn. Inrealiteit zijn dat vaak minder personen dan voor de brandveiligheid”, licht dr.ir. Verbandt toe.

 

Sound masking

Terwijler in appartementen vooral wordt gekeken naar akoestische isolatie, moeter in kantoren meer akoestische absorptie zijn. Daar is een rolweggelegd voor absorberende plafonds.

“In kantoren zet men mensen steeds dichter bij elkaar. En er is ook de tendens vanzoveel mogelijk glazen wanden in kantooromgevingen te plaatsen. Dat bemoeilijktde akoestiek. Werken in een open landschapskantoor is ook niet evident. Zekerals twee of drie collega’s tegelijkertijd een telefoongesprek voeren”, steltFilip Verbandt.  

Hoe vreemd het ook mag klinken, volgens Verbandt is het probleem met kantoorgebouwen eerder een van te weinig achtergrondgeluid dan van teveel. “In een stille ruimte heb je geen privacy. Vroeger had je nog kantoormachines die geluid voortbrachten. Met ons studiebureau doen we3D-simulaties in open landschapsstructuren. We vergroten de privacy door het achtergrondgeluid tussen stil en luid, de dynamiek, te laten stijgen totongeveer 40 dB zodat het geluid van mensen die praten of telefoneren tussen de 50 en 60 dB wordt genivelleerd. We brengen dus een zekere fond zodat je nietmeer gestoord wordt door je pratende of telefonerende collega’s. Het komt eropaan evenwicht te vinden tussen niet te stil en te veel geluid.”

Ook in appartementen is het te stil geworden volgens Filip Verbandt. Er is eenzeker geluidsniveau nodig. In een slaapkamer is het aangewezen geluidsniveautussen 25 en 30 dB.

Filip Verbandt: “Vaak ligt dit zo’n 8 dB lager, tussen de 20 en 25 dB. Omdat het zostil is geworden in slaapkamers, hoor je het minste geluid dat je buur maakt ofgeluiden van buitenaf. Grote geluidsgolven, en vooral lage frequenties die vanver komen en daarom niet echt luid zijn, kan je gewoon niet tegen gehouden met glas. Ook hier kan je met geluid(bijvoorbeeld het ventilatiesysteem) zorgen voor een constante soep vangeluidsmaskering, aan ongeveer 25 dB. Maar soms volstaat het om gewoon het venster open tezetten, zodat je wat geruis hoort. Dat maskeert ook.”

 

Akoestisch prestatie certificaat

“Voor de isolatie van contactgeluid – zodat de onderburen je niet kunnen horen –wordt budget uitgetrokken. Maar de akoestiek in de binnenruimte laat vaak tewensen over. Later worden dan lapmiddelen gebruikt om te verhelpen aan nagalm. Ik kom nog eens terug op open landschapskantoren waar dan – vaak goedkope – akoestischepanelen tussen de bureaus worden geplaatst. Maar daarmee los je dat probleem nietop!”

Verbandt is van mening dat er werk moet worden gemaakt van een (verplicht ?) akoestischprestatie certificaat (APC) voor woningen, te vergelijken met het huidige energieprestatie certificaat (EPC).

“Akoestiek wordt op dit moment nog te vaak beschouwd als een luxeprobleem, zonder enige verplichting en controle. Dat leidt automatisch tot willekeur én tot problemen.Sommige bouwheren zijn het hier niet mee eens en ervaren dit als ‘de mensen opkosten jagen’. Zo’n APC kost misschien 300 euro per wooneenheid en is uiteraardafhankelijk van het aantal wooneenheden. Maar zo weet je wel waar je aan toebent, akoestisch gezien.”

Conclusie:  er is nog werk aan de geluidswinkel !

17 Octobre 2019 | Site de Tour & Taxis - Bruxelles Environnement
Acoustic Day est une création de l'ABAV qui fournit une plateforme inédite de mise en réseau et de mise à jour du secteur de l'acoustique du bâtiment en Belgique.